Největší herna na trhu sportovních sázek a online kasino Mostbet otevírá své brány hráčům z České republiky! Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout pestrou řadu událostí, vysoké kurzy, jednoduchou registraci, různé bonusy, promo akce, sázky zdarma a roztočení zdarma. A praktická mobilní aplikace Mostbet se stane vaším nepostradatelným pomocníkem na cestách!

GDPR SANITOP PRAHA s.r.o.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta České spořitelny.

Jaké osobní údaje Sanitop Praha s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

Osobní údaje, které Sanitop Praha s.r.o.  zpracovává se souhlasem klienta, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může klient společnosti Sanitop Praha s.r.o.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi společností Sanitop Praha s.r.o.  a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Sanitop Praha s.ro.,  ale nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby

Z jakých zdrojů Sanitop Praha s.r.o. osobní údaje získává?

K jakým účelům Sanitop Praha s.r.o.  osobní údaje využívá a zpracovává?

Bez souhlasu klienta (viz § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů):

Jakým způsobem Sanitop Praha s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Sanitop Praha s.r.o. osobní údaje poskytuje?

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává společnost Sanitop Praha s.r.o. osobní údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření obchodu. Pokud se klient se společností nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je společnost Sanitop Praha s.r.o. vázána a plně ho respektuje.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Sanitop Praha s.r.o. ?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Sanitop Praha s.r.o. zpracovává, si klient může vyžádat v kterékoli provozovně společnosti na adrese : Na Louži 19a, Praha 10, Vršovice, 100 00.  Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví společnost bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má společnost právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany společnosti nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má kdykoli možnost se obrátit na společnost Sanitop Praha s.r.o. kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

pověřenec pro ochranu OÚ, Jan Jung , jednatel společnosti

Jak Sanitop Praha s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?Luxusní vany


rekonstrukce koupelny
Zavoláme Vám zpět
Ochrana osobních údajů
SEO optimalizace